Algemene voorwaarden

EigenWijze vorming/ studiedag/ lezing/ SpeelRuimte/ Ouderavond- hierna te noemen EigenWijze evenementen

1. Na aanvraag van een EigenWijze evenement (vorming/ lezing/ cursus/ studiedag/ SpeelRuimte/ webinar/ overige)
ontvangt de aanvrager een offerte via mail
2. De offerte dient getekend teruggezonden te worden aan EigenWijs binnen het gestelde termijn, dit geschiedt per
mail of post
3. Na ondertekening van de offerte verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals opgesteld door
EigenWijs, welke u bij u offerte ontvangt

Gebruik van de EigenWijze ruimte

4. EigenWijs, zorgt voor een schone en opgeruimde ruimte welke speelklaar staat voor de doelgroep van de
gebruiker.
5. EigenWijs zal voorafgaand aan de gebruiker navraag doen welke doelgroep de ruimte zal gebruiken zodat zij de
ruimte zo kan aanpassen dat deze aansluit bij de behoefte en de wensen van de huurder
6. De ruimte is voorzien van een speel en experimenteer gedeelte en een kleine eetruimte met stoelen, tafels en
een klein keukenblok.
7. Er wordt op een nette en zorgvuldige manier met de materialen omgegaan
8. De materialen worden door de gebruiker enkel gebruikt waarvoor ze bestemd zijn. De speelmaterialen zijn
bestemd voor het gebruik van kinderen tussen 0 en maximaal 10 jaar oud om te klimmen, klauteren, verzamelen,
bouwen spelen en experimenteren. De stoelen en tafels zijn bestemd om aan te zitten en te kunnen eten. Eten
vindt enkel plaats in de afgezette eetruimte.
9. Bij verkeerd gebruik en daardoor schade. Het kwijtspelen van onderdelen. Of bij het anderszins beschadigen van
de materialen, zal de gebruiker de nieuwprijs van de materialen vergoeden.

Betaling

10. Voorafgaand aan het EigenWijze evenement ontvangt u een factuur
11. De factuur dient 10 dagen na afloop van het evenement volledig voldaan te worden
12. Met uitzondering van Webinars en andere online evenementen, hierbij dient de factuur op voorhand betaald te
worden
13. Betaling gebeurt via een overschrijving naar bankrekeningnr. BE43 001852486701. Of via contanten.
14. Betaald u laattijdig, EigenWijs zend u eenmalig een kosteloos een herinnering toe
15. Heeft u na 30 dagen uw factuur niet voldaan ontvangt u een tweede herinnering met een administratieve kost
van € 25,-

Online inschrijving Webinar

16. Bij online inschrijving voor een EigenWijs Webinar via Webinargeek wordt u online doorverwezen naar de
betaalpagina van Mollie.
17. De betaling geschied online voorafgaand aan deelname, bij het nalaten van de betaling kan er niet deelgenomen
worden aan het Webinar

Annulering van een inschrijving

18. U kunt uw aangevraagde EigenWijze evenement kosteloos annuleren, of verplaatsen, tot 30 dagen voor aanvang.
Enkel schriftelijke annuleringen worden aanvaard, waarbij email ook als schriftelijk wordt gezien.
19. Indien u annuleert tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van het EigenWijze evenement wordt 50% terugbetaald.
20. Vanaf 14 dagen voor aanvang van het EigenWijze evenement kan geen terugbetaling meer worden gedaan, tenzij
in uitzonderlijke gevallen, waaronder ziekenhuisopname, ongeval of overlijden. Uw schriftelijke aanvraag tot
terugbetaling moet ons in dat geval uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de ingeplande datum bereiken samen met
een attest.

Overige annulering door overmacht

21. Bij annulering door onvoorziene omstandigheden of door de overheid opgelegde sancties betreffende het niet
samen kunnen komen. Beroept EigenWijs haar op overmacht en zal de aanvrager de factuur moeten voldoen.
EigenWijs biedt de aanvrager in deze situatie een tegoedbon aan welke een jaar geldig is na aanvraag van het
EigenWijze evenement.

Annulering door EigenWijs

22. EigenWijs behoudt zich het recht voor om een EigenWijs evenement te annuleren bij: ziekte en/of overmacht.
23. Wanneer een EigenWijs evenement volledig wordt geannuleerd door EigenWijs, biedt EigenWijs u de optie tot
verplaatsing van het evenement of volledige terugbetaling aan.
24. EigenWijs heeft het recht om een deelnemer te weigeren bij ontoelaatbaar gedrag.

Aansprakelijkheid

25. Tijdens de open SpeelRuimte evenementen zijn ouders/opvoeders altijd in dezelfde ruimte als hun eigen kind. Het
kind valt te allen tijde onder de volledige verantwoordelijkheid van zijn eigen ouder/opvoeder.
26. Tijdens ieder EigenWijs evenement geldt de eigen persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering per
deelnemer.

Algemene voorwaarden en privacy statement EigenWijs versie januari 2022

EigenWijs Moerkerksesteenweg 550 Sint Kruis 0471-127130 ondernemingsnr 0711787681. www.eigenWijze.be
27. EigenWijs kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers
meegebrachte persoonlijke eigendommen.
28. Tijdens de EigenWijze speelkampjes zijn de deelnemers (kleuter 2,5 t/m 5 jaar) verzekerd vanuit EigenWijs, welke
voor ieder kampje een verzekering afsluit voor de deelnemers

Klachten

29. Klachten dienen schriftelijk te gebeuren (email of post), uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de activiteit
30. Een klacht schort de betalingsverplichting van de ingeschreven deelnemer niet op.
31. EigenWijs neemt iedere klacht serieus en zal iedere klacht uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk en/of in een
persoonlijk gesprek behandelen.
32. Wanneer een klacht gegrond is, zal EigenWijs alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de
deelnemende partij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de deelnemer tijdig en schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.

Overige bepalingen

33. Roken is voor elke deelnemer verboden op de locatie en gedurende de uren waarbinnen het EigenWijze
evenement plaatsvindt
34. De adresgegevens van de aanvrager komt terecht in het bestand van EigenWijs. Uw informatie wordt niet met
derden gedeeld (wet op privacy van 8/12/1992).
35. Gedurende de EigenWijze evenementen kunnen er foto´s worden genomen van de deelnemers. Deze foto´s
kunnen gebruikt worden voor de website, brochure en publiciteit van EigenWijs. Indien u niet wenst dat een foto
van u of uw kind hiervoor gebruikt wordt, gelieve dit schriftelijk te melden (email of post).
36. Het is niet toegestaan opnames te maken of beelden te delen voor werk gerelateerde, publieke of openbare
doeleinden.